Какво предлагаме за новия правилник на СОС

Със заклеването на новите общински съветници преди по-малко от месец, веднага стана ясно, че ще има нужда от промени в Правилника за работа на общинския съвет. Настоящият Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет представлява ненужно обширен и недобре структуриран документ. Многократните промени, въведени с Решения по Протоколи, по време на различните мандати, целят не по-добра организация и законосъобразност, а често безпринципно „улесняване“ на дейността на СОС и Комисиите, предимно в услуга на конюнктурното мнозинство.

В настоящия правилник, липсват предпоставки за следване на дигитален документооборот, както и за използване на съвременните средства за публичност и оповестяване. Също така, основни процеси като например, взаимодействията на гражданите и неправителствения сектор са бегло споменати.

Правят впечатление текстове, които директно противоречат на демократичните принципи за работа на представителни органи. Най-фрапиращ е примерът със спадащото мнозинство при взимане на решения в комисиите. Според този принцип, ако до 15 минути след начало за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове. Това означава, че в комисия от 15 общински съветника, решение може да бъде взето с едва 5 съветника, от които е достатъчно само 3-ма да гласуват в полза или против нещо, за да се случи то. Същевременно, в Правилника се дава възможност неаргументирано да се насрочват извънредни заседания, които заедно с предходния текст, на практика, дават възможност на малък брой общински съветници да определят решенията на комисиите. Подобен тип опасни за демокрацията възможности трябва да бъдат премахнати от Правилника ако искаме да си гарантираме честно, отговорно и морално взимане на решения.

Освен това, е изключително важно всички материали, необходими за дейността на СОС и Комисииите да бъдат в дигитален и машинно четим вид. Общинските съветници и гражданите трябва да имат своевременен достъп до тези материали и до минимум да се намали възможността за късното им предоставяне за запознаване от страна на ОС.

Не на последно място, настоящият Правилник е създаден от политически групи за политически групи. Независими общински съветници или членове на малки, партийни групи, а съответно и техните избиратели, са практически непредставени, при определянето на дневния ред на СОС.

Основните цели, които ние сме си поставили за предстоящите промени в Правилника са:

  • Въвеждане на ясни и недвусмислени правила за работа на СОС, създаващи предпоставки за законосъобразност и прозрачност на дейността. 
  • Подобряване на взаимодействието на гражданите със СОС
  • Повишаване на публичността
  • Въвеждане на дигиталните технологии в документооборота и вътрешните и външни комуникации на СОС

Призоваваме ви да се запознаете с конкретните ни предложения за промени.