II. Прозрачно и отворено управление

В една ефективна община комуникацията между отделите ѝ и с гражданите не може да става на хартия. Сканирането на един документ и прикачването му в E-MAIL може да не отнема много време, но колективно, една базирана на аналогова комуникация администрация губи хиляди часове седмично в подобна безплодна дейност. Часове, които могат да се оползотворят в разрешаване на проблемите на града. Документи, създавани в общината и предавани между звената в сканиран вид са недостъпни за търсене, индексиране и систематизиране. Така самата администрация губи възможността бързо да търси и намира нужната ѝ информация, а общественият контрол на гражданите върху това какви решения се взимат и от кого E почти невъзможен.

Съществуващото виртуално деловодство, разположено на http://call.sofia.bg може и трябва да се интегрира в единна и всеобхватна система за управление на процесите, в която всеки служител получава дневните си задачи и информира колегите си кога свършената от него работа е на разположение. Цифровизацията на всички дейности в документооборота на администрацията е ключов фактор в нашия План за София