II.2. Публичност и отчетност на взетите решения

Новите лични документи ще позволят и общинските служители да подписват създаваните от тях документи без да се налага непрекъснатото им принтиране и сканиране. Публичността на електронния документооборот ще гарантира, че всеки интересуващ се ще може да извлече, прочете и подложи на критичен анализ всяка информация без да е необходимо разрешение. Целта ни е заявленията за достъп до обществена информация да станат излишна процедура.

Този подход няма да е ограничен само до администрацията. Тъй като той ще наложи на чиновниците да работят с изцяло цифровизиран документооборот, всички доклади, проекторешения и позиции на постоянните и временни комисии към Столичния общински съвет, както и взетите на заседанията му решения, ще са на разположение във виртуалния архив – нещо, което сега не се случва. За софиянци, практическата страна на тази реформа е възможността всеки интересуващ се от дадено звено, да получава E-MAIL с това какво и как се предвижда.

Общинските съветници са не по-малко общински служители от всеки редови експерт в администрацията – как са гласували, какви позиции са заемали, стенограмите от техните изказвания в комисия и на заседанията в пълен състав на общинския съвет трябва да са публично достояние в лесен за разбиране, четене и препубликуване формат.

Аналогично на заседанията на Столичния общински съвет, заседанията на комисиите трябва да се излъчват на живо. Публичността на заседанията, гарантирана със закон, е само на думи, ако казаното в тях остава без следа.

Общинските съветници или който и да е обществен служител, не заслужава подобна привилегия.

Същата тази система ще позволи и предварителното публикуване на докладите, по които общинските съветници дискутират на заседанията на комисиите към органа. Така гражданите и неправителствените организации, които са отделили от своето време да присъстват на заседания на комисия, ще могат да цитират, обсъждат и коментират конкретно докладите, които общинските съветници разглеждат.