I. Реформа и оптимизация на администрацията

Структурата и размерът на общинската администрация са значително деформирани. Освен че Столичната община е втората по територия в страната, в нея освен София попадат още 37 населени места, разпределени в 24 районни администрации. Това означава, че в нея има 62 кметове, над 120 зам.-кметове или специалисти, 25 главни архитекти и хиляди чиновници в стотици дирекции. Всяка година Столичната община разходва над 90 милиона лева за издръжка на тази администрация.

Общинската администрация е структурирана в направления, дирекции и отдели, подчинени пряко на кмета или на ресорни зам.-кметове. Така задълженията на различните ѝ звена са относително балансирано разпределени, но с времето изпълняващите ги отдели са изостанали от реалното развитие на града и произлизащите от него потребности. Липсват важни отдели, други са остарели и могат да се закрият, а трети не са в правилното звено на администрацията.