I.3. Целенасочена администрация с нова структура

Реформа в администрацията ще балансира контролните и развойните дейности. София няма нужда от повече зам.-кметове, а от подобряване на комуникацията между тях. Настоящата структура струпва множество дейности в един отдел, което намалява неговата ефективност. Администрацията може да постига повече, ако контролните функции се разделят от административните и ако експертите, наети да предлагат и прилагат практическите решения нужни за постигането на заявените от кмета и заместниците му политики, са свободни да работят.

Администрацията е сляпа за множество ключови механизми за подобряване на градската среда – липсват ресурси за подготовка на София за либерализирането на комуналните услуги, железопътните пътнически превози, нулеви емисии и др. Ако искаме София да не е страничен наблюдател на бъдещето на иновативни технологии и микроикономика, администрацията трябва да изгради звена за медиаторство, планиране и анализи съвместно с неправителствените организации и бизнеса. Отсъства и важен инструмент за координация между зам.-кметовете, упражняващи инвеститорската програма на общината, което коства на софиянци време, неудобства и най-вече – финанси.

Ще разработим нова структура на администрацията, отразяваща желанието ни тя да е ориентирана към постигане на конкретни цели –

създаването на нови отдели, занимаващи се с имплементацията на секторни политики. Например в Направление “Транспорт и комуникации” предвиждаме сливане на Дирекциите “Транспорт” и “Анализ и управление на трафика” в един мултидисциплинарен екип, който да управлява цялостната градска мобилност в София. Той ще събира и анализира данни за състоянието на движението на градския транспорт, автомобилите, пешеходците и велосипедистите, както и ще координира процесите на проектиране, строителство и поддръжка на инфраструктурата с оглед на максималното му улесняване.

Структурата, която предлагаме, канализира работата на администрацията към постигане на конкретни цели и намаляване на бюрокрацията. Така, малки екипи могат да постигат много повече. Оформянето на документи, отговорите към гражданите и грижата внасяните от тях сигнали, жалби и запитвания да получат навременен отговор следва максимално да се изнесе от ресорните направления в координационно звено, подчинено на секретаря на Столичната администрация и на зам.-кмета по законност, координация и контрол.