III. Ясни задължения и отговорности на София(нци)

София е един от най-приватизираните градове в Европа – поддръжката на уличната мрежа, светофарите и осветлението по нея, снегопочистването, поддръжката на зелените площи, сметосъбирането са дейности, които са разпределени между множество частни фирми, работещи за печалба. Така софиянци не могат да упражняват ефективен контрол върху резултатите им, а общинските структури могат единствено да налагат глоби – мярка, която очевидно не респектира фирмите и е твърде слаб мотиватор. Резултатът от това са разбитите и тъмни улици, пълното отсъствие на градска хигиена, ежегодните проблеми с почистването на снега и т.н.

София не разполага и с ефективна Общинска полиция, която да е под прякото управление на кмета. Задълженията да се съблюдава спазването на обществения ред, правилата за движение по пътищата, нормите за шум, прилично поведение и т.н. са разпокъсани между цяла плеяда институции.