III.1. Край на анонимните и безконтролни “поддържащи” фирми

Отдаване на основните системи за поддръжка на градската среда на осъществяващи печалба от дейностите си фирми е модел, който се прилага рядко в градовете, които непрекъснато сочим за пример. Приватизацията на типични за общините дейности коства на софиянци милиони от градския бюджет без видимо подобрение, а общинската администрация не се чувства част от този процес, като контролните ѝ функции се свеждат до панически реакции, когато се установи обществено недоволство.

Тази разпокъсаност и липса на отчетност пречи на Столичната община да поставя конкретни изисквания към това как, кога и къде да се извършват съответните дейности. Например, ако Столичната община иска изцяло да замени ръчното метене с машинно такова, ще може да го направи бързо и лесно ако го възложи на собственото си предприятие, отколкото да разчита, че ще успее да предоговори сключените дългосрочни договори с частните фирми.

Затова ще създадем общински предприятия, попадащи под прекия контрол на Столичната община, с управление пряко подчинено на експертните звена и зам.-кметовете.

След изтичане на вече сключените с частните фирми договори, общинските предприятия ще поемат дейностите им, като дотогава ще сме изградили нужния им оперативен капацитет. Така например, след осигуряване на необходимите техника и персонал, съществуващото общинско дружество “Чистота – Искър” ЕООД ще поеме изцяло дейностите по сметоизвозване, както и лятно и зимно почистване на Столичната община.