II.6. Глоби с възпитателен ефект за вандали и недисциплинирани

Въпреки повсеместния хаос обхванал София, глобите които се налагат и събират от физическите и юридическите лица са по-малко от 5 млн. лв. годишно. Управниците редовно си затварят очите за несвършената работа от страна на фирмите, отговорни за пътните ремонти, поддържането на уличното осветление, сметосъбирането и снегопочистването. Договорните клаузи за големите ремонти предвиждащи санкции за некачествено строителство или неспазване на сроковете се активират избирателно и само след голям медиен и обществен натиск. Тези практики ощетяват бюджета на столицата и работят в полза на определени частни интереси. Ние ще променим това!

Ще бъдем изключително взискателни към работата на фирмите, а за всичко несвършено ще се налага и събира максимална глоба.

Нещо повече, с формирането на новата Общинска полиция и назначаването на най-малко 1000 служители ще започнем борба срещу хаоса в нашия град. Съставени от служители на Столичния инспекторат и Общинска полиция, всички екипи ще имат необходимите правомощия ефективно да следят за спазването на обществения ред и общинските наредби.

Най-безкомпромисни ще бъдем към вандализирането на публична инфраструктура – лепящите обяви по стълбове и спирки ще търпят високи глоби, а “рисуването” по фасади и превозни средства няма да бъде толерирано.

Затова ще работим за модел на санкции, базиран на еднократна глоба за нарушението, придружена с допълнителна глоба в размер на пълната стойност на нанесена щета. Ще повишим значително глобите за неправилно паркиране, като спирането по основни булеварди, както и нарушения, забавящи градския транспорт, ще се санкционират подобаващо. След реформата в Столичния инспекторат ще очакваме неколкократно увеличаване на ефективността на неговите служители – не само под формата на наложени санкции и събрани глоби, но преди всичко в чувствително подобряване на реда и опазване на инфраструктурата от недобросъвестни граждани.

С цел превенция на противообществените прояви освен върху по-добра събираемост на глобите, ще работим и за тяхното увеличение.

Където е необходимо ще потърсим подкрепа от държавата в посока промяна на закони, които да направят формирането на наказателната и превантивна политика на общините по-гъвкава. Физическите и юридическите лица ще имат възможност в двуседмичен срок да заплатят наложената санкция (вкл. и по електронен път), в противен случай дължимата сума прогресивно ще се увеличава. По този начин целим навременно събиране на дължимите средства, но и улесняване на гражданите при тяхното плащане. Изграждането на Единна информационна система ще гарантира, че длъжниците няма да могат да ползват неадминистративните общински услуги докато не изчистят задълженията си. Всички тези промени ще ни позволят да инвестираме повече средства в осезаемо подобряване на качеството на живота, но същевременно са от ключово значение за изграждане на по-отговорно отношение на гражданите към заобикалящата ни среда и публичната собственост.