V. Градско планиране в полза на гражданите

Основният градоустройствен документ на София е нейният Общ устройствен план. Той се разработва от Столичната община, предава се за потвърждение от Министерски съвет и се обнародва като Закон за устройство и застрояване на Столичната община (ЗУЗСО). Неразделна част от Общия устройствен план са редица други стратегически документи, планове и програми за развитие на града, както и разработваната в момента “Визия за София”.

За да стопим разликата между София и останалите европейски столици и да заживеем в красив, функционален, зелен, добре развиващ се град, поставените през градоустройствената политика цели трябва да се превъплътят в последователно и ефективно градско планиране. Вместо чертежи, целта ни е на гражданите да се представя качествена и разбираема визия за развитие на публичното пространство с всичките му аспекти – транспорт, социални контакти, активен партер, зареждане на търговски обекти, улично озеленяване и градско обзавеждане, паркиране за автомобили и велосипеди и др. За целта Столичната община трябва да успее да привлече и задържи млади и способни проектанти и експерти, които да намират правилния начин да прилагат градоустройствената политика, както и да я надграждат според динамичното развитие на града.

Процесите на проектиране на градската ни среда трябва да включват всички заинтересовани страни и да търсят общовалидни ценности, вписващи се както в желанията, така и в интересите на всички жители на София. Продажбата на луксозни кооперации сред кално поле, лишени от градски транспорт, зеленина и детски градини ще става все по-трудна. Стандартът на живот вече е достатъчно висок и цените на имотите – относително еднакви в цяла София. За разлика от строителния бум в периода преди световната икономическа криза от 2008-2010 г., купувачите вече обръщат повече внимание на заобикалящата среда и изискват повече от района, в който инвестират парите си. Всичко това означава, че искат или не, инвеститорите ще трябва да започнат да си сътрудничат повече, както помежду си, така и с институциите.