V.1. Единно звено за градско планиране и проектиране

Днес в София съществуват две общински предприятия, които са ангажирани с проектирането на градската среда – “Софпроект” и “София проект”. Първото е ангажирано с разработването, изменението и одита по изпълнението на Общия устройствен план, а второто – с проектиране на инженерна, транспортна и техническа инфраструктура. Тези две структури от години са неглижирани, недофинансирани и ограничавани. Резултатите от честата практика на администрацията да заставя експертите в предприятията да проектират “под диктовка” и “на коляно” виждаме всеки ден, а не липсват и случаи, в които на общинските проектанти им се възлага да работят по обекти, за проектирането на които Столичната община вече е заплатила на частни фирми. Щатът и на двете предприятия е сериозно орязан, а възнагражденията не са конкурентноспособни спрямо частните проектантски бюра. Въпреки всичко, служителите в тях са повече от способни да се справят със задачите си.

Вместо скъпи и тромави възлагания за проектиране на външни фирми, нашият План за София предвижда общинските проектантски структури да получат свободата и нужното им финансиране, за да разработват и прилагат най-добрите решения за София.

Така те ще са в пряк контакт с всички общински звена, събиращи нужната им изходна информация, както и ще са много по-ефективни в съгласуването на проектите. Предвиждаме проектирането на всички градоустройствени планове, включително частичните изменения, да е в общински ръце, за да се защити общественият интерес и да се гарантира, че всички предвиждания на Общия устройствен план се спазват стриктно. Ще разработим програма за постоянни обучения и обмяна на международен опит за служителите на проектантските звена, въвеждайки принципа “Учене през целия живот”. Това ще е още една чудесна възможност да активираме връзките на София с побратимените ѝ градове, които да ни помогнат с прилагането на модерни практики.

Ще преустановим практиката за обявяване на търгове с морално остарели проекти, които впоследствие и в рамките на вече отделения бюджет трябва да се препроектират в къси срокове. Ще заложим на качеството на проектите и необходимото време за обществени консултации, вместо отчитането на брой завършени км инфраструктура в рамките на мандата. За да гарантираме прозрачност и обективност, искаме директорът на “Софпроект” да е задължен да публикува и представя пред софиянци сборен годишен отчет по изпълнението не само на Общия устройствен план, но и на всички стратегически документи, касаещи градоустройството на София.