III.1. Защита на Южния и изпълнение на планираните паркове

Дори основните паркове на София не са защитени от разпокъсване – близо 30% от площта на Южния парк е частна собственост, а територията, предвидена за разширение на Северния и за реализирането на паркове Източен и Въртопо, никога не е била отчуждена.

Защитата на тези територии от преотреждане за друго освен за паркове е ключова стъпка за съхраняването на зелената система на София.

Статут на земята в обхвата на Южния парк –
общинска (зелено) и частна (червено)

Всички паркове в южната част на града са неразделна част от зелените клинове, осигуряващи непрекъсната връзка на Витоша с града, а Северният парк е предвиден като основна зона за отдих за ж.к. Връбница и Обеля и цялата северозападна част на града.

Естественото желание на собствениците на частни терени да ги застроят не може да става за сметка на зелените площи. Затова ще изготвим ясен график за отчуждаване или замяна на терените, попадащи в територии отредени за паркове,

като с приоритет ще бъдат тези в Южния парк и контактните между ж.к. Младост и обхвата на Източния парк, за да го защитим. С приемането на градоустройството на новия комплекс в ж.к. Младост Iа и разрастващата се бизнес зона по бул. Копенхаген се очаква сериозен ръст на населението и приходящите, които ще имат нужда от адекватни зелени площи. Затова по отношение на изграждането на нови паркови територии, приоритет ще има залесяването на Източен парк и парк Въртопо в съответствие с цялостните планове за тях.

Срещуположно на ж.к. Обеля II се намира голям общински терен, в който ще започнем залесителни процедури, съобразени с проекта за алейната мрежа на завършен Северен парк. Така не само ще осигурим публичен парк непосредствено до комплекса, но и ще гарантираме, че когато Столичната община има готовността да реализира разширението на Северния парк, входът му откъм ж.к. Обеля ще има развити зелени площи с големи и здрави дървета.