V.1. Екип за проектиране на качествена веломрежа

Общият устройствен план на София съдържа схема на изградеността на велосипедната мрежа. За съжаление този основен планов документ не е достатъчен да потвърди доколко е реалистично на улици и булеварди с отразени бъдещи велотрасета, такива наистина да са възможни за изграждане. Нещо повече – при изготвянето на инвестиционни проекти, често чуваме от администрация и проектанти, как ОУП не е задължителен за изпълнение по отношение на предвидената в него велосипедна мрежа. Това е така откакто планът е приет. Понастоящем ОУП на София действително не отразява адекватно възможностите за развитие на веломрежа. Бе направен опит това да се компенсира с приемането на програмите за развитие на велосипеден транспорт на територията на СО “2012-2015” и “2016-2019”, като израз на стремеж новите инвестиции във велосипедна инфраструктура да доведат до свързани трасета. Уви, и това се оказа сложна задача за столичната администрация.

Идейните и инвестиционни проекти непрекъснато се сблъскват с трудности при проектирането. Големият пропуск прозира в калпавата подготовка на подробни устройствени планове на кварталите, което е второто ниво на планиране след ОУП. Именно там проектантите следва да потвърдят местоположението и параметрите на бъдещата велосипедна инфраструктура. За съжаление изобилстват примери на ПУП с велоалеи съвпадащи с ивици тротоарни дървета, ПУП с произволни означения на велоалеи върху тротоари или изобщо с липсващо предвиждане на велоалеи независимо от действащия ОУП. Тези проблеми на планирането не могат да бъдат решени на етап инвестиционно проектиране, когато задачата на проектантите се свежда до сместване на велосипедното движение между стълбове, знаци и дървета по тротоарите или с тесни и опасни велосипедни ленти по булеварди с висока скорост на автомобилното движение. 

Велоинфраструктурата в София не се проектира, изпълнява и контролира адекватно
© Радостина Петрова

Добрата практика изисква планирането

да преразгледа уличните профили и да преразпредели пространството за пешеходци, градски транспорт, велосипедно движение и автомобилно движение

съобразно нови цели за качество на градска среда, достъпност, безопасност и комфорт на гражданите. Така велосипедното движение няма да бъде провеждано по съществуващата инфраструктура, а ще бъде интегрирано с останалите видове транспорт, без да предизвиква конфликти с тях.

Необходимо е да се гарантира качествено устройствено планиране, включващо планиране за велосипеден транспорт, спорт и отдих. Участвахме в процес по промяна на нормативната уредба и подкрепихме заложените в Наредба РД-02-20 за ППКТСУТ на МРРБ изисквания за планиране и проектиране на велосипедна инфраструктура. Смятаме, че е необходимо ресорното министерство да конкретизира и даде насоки към наредбата относно изготвянето на планови документи, свързани с устойчив транспорт. Ще работим за това, основополагащата нормативна база да бъде осъвременена и усъвършенствана с активното участие на представители на столичната администрация. Това от своя страна неминуемо е свързано с повишаване на капацитета за планиране и проектиране изобщо.

Ще обърнем сериозно внимание върху кадровата политика за сформиране на екипи в отговорните общински предприятия. Активно ще търсим възможности за обмяна на опит с европейски градове с успешна велосипедна политика, като ще привлечем за консултация и чужди експерти. Убедени сме, че след 10 години противоречиви “успехи” в изграждането на велоалеи, София се нуждае от одит на велосипедната си политика, който да направи цялостна оценка и да даде препоръки за бъдещо развитие, както на велосипедната мрежа, така и на цялата верига от съпътстващи услуги за велосипедисти, като информационна и маркетингова политика за насърчаване на велосипеден транспорт. Всичко това ще бъде част от План за велосипеден транспорт на София.