V.2. План за велосипеден транспорт

София все още няма приет план за развитие на велосипедния транспорт. Администрацията борави с инвестиционни програми за 4-годишни периоди, които се основават на остаряла схема на веломрежата в ОУП на София и напълно неадекватни планови и проектни разработки за отделни велоалеи. Програмите за развитие на велосипедния транспорт до 2019 г. залагаха за изграждане малко над 140 км нови велоалеи, но реално изпълнените са едва 55 км. Липсва анализ на причините за неизпълнение на планираните инвестиции, както и няма действия по актуализиране на предвижданията за вело-мрежата за територията на цялата община.

Ще инициираме изготвянето на цялостен план за развитието на велосипедния транспорт, който да определи амбициозни, ясни и измерими цели за дял на велосипедните пътувания, обхват на веломрежата, повишаване на безопасността и др. Планът ще съдържа всички необходими предварителни проучвания за реалните възможности за изграждане на веломрежата на София по определени критерии за безопасност, удобство, свързаност и привлекателност на велосипедната инфраструктура, йерархия на мрежата и интеграцията ѝ с други транспортни мрежи и услуги. 

Безспорна е необходимостта от осигуряване на велосипедни връзки между градския център и отдалечените квартали като Дружба, Младост и Люлин, Дианабад и Студентски град, северните квартали. Ще бъде направен одит на безопасността на вече изградените отсечки велосипедна инфрасруктура като велолентите по бул. Тодор Александров, бул. Никола Мушанов, бул. Монтевидео и ул. Акад. Ст. Младенов. Отсечките с компрометирана настилка – по бул. Кн. Мария Луиза и бул. Бъкстон ще се сдобият с ново покритие, а местоположението им ще бъде преосмислено. Достигането с колело до обекти в центъра на града ще стане по-лесно и безопасно чрез въвеждане на зона 30 – с ограничение на движението на автомобили до 30 км/ч, съпътствано с всички необходими мерки за гарантирано успокоено движение, видимост по кръстовищата на малките улици и ясни обозначения на велосипедните трасета.

Съществена част от плана ще бъде фокусирана върху прилагането на т.нар. „меки мерки“ и не скъпи инфраструктурни решения

за подобряване на безопасността и свързаността на велосипедните маршрути. Те ще бъдат маркирани и ще бъде изготвена карта. Планът за велосипедния транспорт ще включва и обучения, събития и кампании за популяризиране на велосипедния транспорт. Необходима е работа с децата и родителите, за промяна в навиците за достигане до детското/учебното заведение. Всички мерки за постигане на целите на велосипедния план ще бъдат обвързани с конкретни срокове – поетапно изграждане на веломрежата, интегриране с други видове транспорт, осигуряване на надеждно паркиране на велосипеди, развитие на услуги за велосипедисти, информационни и насърчителни мерки.