I.3. Информацията като ресурс за икономическо развитие

Информацията е най-ценният ресурс в съвременния свят, а с добър информационен масив ще можем да създадем отворена и публична база данни. Опитът на градове създали такава доказва, че събраната от тях информация се използва от бизнеса и общностите да създават и развиват висококачествена бизнес среда. Отварянето на тези данни към гражданите и към бизнеса е отговорност на общината.

Ще заложим на създаването на публичен информационен портал и API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE), с който те да бъдат достъпвани от всеки желаещ да ги използва за разработване на мобилни приложения, икономически анализи и др. 

Всички градоустройствени и административни решения ще се основават на обективен анализ на тези данни. Те ще позволят справедливо и адекватно да се оценява икономическият потенциал и качеството на живот в различните зони на града. В дългосрочен план това ще позволи да се разработи по-точен и справедлив модел за налагане на местните данъци. Тези данни ще бъдат и инструмент за привличане на инвеститори, като им предоставят ясна картина за предимствата и възможностите на София.