II.1. Регулярен одит на състоянието на инфраструктурата

Системният подход към одита на състоянието на инфраструктурата изисква редовно и обстоятелствено обхождане на уличната мрежа на София и документиране на всички дефекти. Съществуват множество софтуерни продукти, използвани от други общини, разработени специфично за тази цел. Те позволяват един одитор да документира десетки километри пътна инфраструктура на ден, особено ако направлява работата на цялостни контролни системи, инсталирани на специализирани автомобили.

Извършане на одит на пътната инфраструктура във Варшава, Полша

Такива анализи позволяват с един обход да се документират освен дупките, плътността и здравината на настилката и състоянието на пътната основа, тротоарите и контактните зони.

Независимо от избрания технологичен подход одитът на всички общински улици е обемна задача, която следва да се организира редовно, за да може общината да разполага с актуални данни. За да ги осигурим, ще потърсим опита на градове, успешно интегрирали автоматизирани лаборатории и ще го приложим в София, като до края на 2020 г. ще бъде оборудван и обучен екип одитори. 

Софтуерите са отдавна разработени, а аналитичните им възможности многократно надхвърлят сегашния капацитет на общината. Осигуряването на такива и

изграждането на регулярен механизъм за одит на инфраструктурата ще струва несъизмеримо по-малко от милионите левове, които града и най-вече – софиянци, губят годишно от лошото състояние на инфраструктурата.