I.1. Създаване на общински “черен списък”

Дейността ни през годините ни убеди, че в момента липсва адекватен дисциплиниращ механизъм, който да заставя фирмите да строят качествено. София е най-големият общински възложител на обществени поръчки и носи отговорност за прозрачното и ефикасно разходване на обществените средства. Тази ѝ роля предполага, че тя трябва да отстоява обществения интерес и да гарантира качество. Нужна е пълна промяна на контролния процес, прилаган при ремонти от всички мащаби на територията на града. Затова ще предприемем промени в общинската нормативна база и ще предложим законодателни промени, предпазващи софиянци от своеволията на некоректните фирми.

Новоприети промени в Закона за обществените поръчки, в чл. 55 (1) т. 4 позволяват отстраняването на кандидати, с които има предходен разтрогнат договор, или с наложени санкции в размер по-голям от 50% от стойността или обема на договора. По силата на този член общината може да разваля договори с фирми-изпълнители при незадоволително качество и да откаже да ги допусне до класиране за бъдещи обществени поръчки с аргумент, че доказано строят некачествено.

Имаме готовност да предложим допълнения и изменения в действащата Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси, които да отразяват и дефинират “черния списък”, както и да заложим регламентите за включването и заличаването на фирми от него.

Ще продължим да настояваме пред Народното събрание за пълно прилагане на Европейска директива 2014/24/ЕС, позволяваща на държавите-членки да включат в законодателството си забранителни списъци, отсяващи фирмите, които систематично доставят некачествен продукт за сметка на милиони общински или държавни средства. В чл. 57 т. 4 буква ж. ясно е записано, че “Възложителят може да изключи от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, всяка фирма допуснала значителни или трайни недостатъци при изпълнението на съществено изискване в предходен договор за обществена поръчка, довели до предсрочно прекратяване на този договор, изплащане на обезщетения или др. подобни санкции”.