I.3. Създаване на общински експертно-архитектурен съвет

Ще създадем общински експертно-архитектурен съвет, в който освен представители на общината ще поканим архитекти, гражданския сектор, бизнеса и експерти в области, като опазване на културното наследство, устойчивата градска среда и др. Съветът ще изготвя становища относно архитектурата на сгради предвидени за строителство в историческия център на София, като ще се дават предписания как тази архитектура да хармонизира със заобикалящата среда. Това се налага, тъй като за разлика от преди, днес обектите на културното наследство не се разглеждат само като самостоятелни материални обекти, а се анализира и взаимодействието им с градската структура.

Поради това значително нарастват видът и броят на опасностите, които биха имали неблагоприятни ефекти върху обектите на наследството. Освен непосредствените заплахи за структурите и елементите на паметника на културата, съществуват множество далеч по-широко разпространени заплахи, които произтичат от неблагоприятни промени в заобикалящата ги среда. Случващото се в нея може да има отражение върху обекта на наследството и неговото значение.

Изработването на механизъм за съгласуване на архитектурата на нови сгради не касае само и единствено случаите, когато тези сгради са в съседство с паметници на културата.

За съжаление имаме многобройни примери в София на нови сгради, които по никакъв начин не кореспондират с тези до тях, а това неминуемо води до хармоничен дисбаланс и усещане за хаос. Създаването на този експертно-архитектурен съвет и неговата съгласувателна функция не бива да се разглеждат като намеса в творческото изразяване на архитекта или инвестиционното желание на инвеститора, а като филтър, който ще опазва нашия град от хаотично, грозно и нехармонично развитие.