I.2. Допълване на списъка с архитектурни паметници

Основен проблем при опазването на историческия облик на София е, че голяма част от красивите сгради не са защитени, тъй като не са паметници на културата. Според информация на Министерство на културата, за периода от 2010 до 2017 г. на 9 сгради на територията на Столичната община им е бил отнет статутът на защита, а едва на 11 е даден такъв за първи път. Същевременно, според доклад на Сметната палата, на национално ниво

93% от сградите (14 500 бр.), които са декларирани като културна ценност все още чакат да им бъде даден статут на защита.

Вероятността процентното съотношение в София да е подобно е огромна, а това налага неотложността на реални действия. Ние ще работим тази тревожна статистика да се промени, като Столичната община ще бъде активен участник, а не пасивен наблюдател в борбата за опазване на културното наследство. 

Затова ще създадем необходимата вътрешна организация, позволяваща на зам.-кмета по култура да отговаря, заедно със своя екип, за постоянния мониторинг на архитектурното наследство на София и изготвянето на предложения до МК и НИНКН за вписване на нови сгради в регистъра и повишаване на степента на защита на тези, които в момента имат такава.

Считаме, че категорията “за сведение” трябва да отпадне и всички сгради, които в момента я притежават да преминат автоматично в категория “с местно значение”.

Като най-населена и богата, Столичната община разполага с достатъчни ресурси и влияние, за да убеди институциите за необходимостта от категоризиране и на сгради от по-съвременни архитектурни периоди, които в момента по никакъв начин не са защитени. Пример за това са множеството сгради – образци на модернизма и брутализма. Допълнителна дейност ще бъде и монтирането на международно признати и разпознаваеми метални знаци на фасадата на всяка сграда – паметник на културата по подобие на държави като Германия, Франция и Италия. Така, всеки ще знае, че дадена сграда е класифицирана и защитена.