I.1. Улеснена реставрация на старите сгради

Трябва да съхраняваме старата архитектура

С помощта на експерти ще изготвим пакет от предложения за промени в законодателството, които да позволят на общините по-лесно да полагат грижи за сгради, които поради една или друга причина не се поддържат от собствениците си. Към момента съществуват хипотези за налагане на ипотека на застрашен имот или на санкции, но обикновено заради обжалване до такива не се стига. Това показва, че законодателната рамка има нужда от прецизиране и осъвременяване.

Ще се възползваме от многогодишния опит на Франция в областта на опазването на културното и историческо наследство,

включително чрез реално активиране и сътрудничество според меморандума подписан от Столичната община и район Маре в Париж. Нашата цел ще бъде да стане оперативно възможно Столичната община да ремонтира за своя сметка застрашени сгради, след което да възстановява средствата чрез погасителен план със собствениците или законна ипотека.

Другият ни основен партньор ще бъдат собствениците, като ще изградим механизъм за консултации и всякакъв вид експертна помощ, за да е възможно въпреки извършването на ремонтни дейности, да бъде запазена автентичността на сградите. Ще поискаме и промени в националното законодателство, които да позволят данъчни облекчения за собственици на сгради паметници на архитектурата, както и допълнителни данъчни стимули улесняващи ремонтите и поддръжката.

Заедно с външни експерти ще осъществим и пълен преглед на действащата в момента общинска нормативна уредба, за да я изчистим от всички неточности и противоречия, които пречат да бъде осъществяван адекватен контрол на опазването на културното наследство.