I.2. Механизъм за отчуждаване за изграждане на публична инфраструктура

Запазването на качеството на живот в кварталите минава през спирането на презастрояването им. За целта Столичната община трябва да разполага със система от мерки и ресурс за придобиване на имоти, за които е по-подходящо да останат зелена площ, или вместо жилищна кооперация да приемат училище или детска градина. Ключови булеварди, като Тодор Каблешков, пробивът Петър Дертлиев и др. се бавят основно заради невъзможността на Столичната община да управлява адекватно процеса по отчуждение, включително и да задели необходимия финансов ресурс. За нас е от ключово значение да се обособят територии с преобладаващо общинска собственост за жилищно-многофункционално строителство, към които да се пренасочва инвеститорският интерес. Това може да се постигне по много начини – данъчни облекчения, нулеви такси за разрешително за строеж и т.н .

Ще работим за нов кадастрален план, който да обедини земеделските земи общинска собственост в единна територия и ще заделяме средства всяка година Столичната община да откупува земеделска земя, граничеща с общински терени. Целта ни е след придобиването им, върху тях да се проектират и изградят улична мрежа, комуникации и транспортна инфраструктура.

Така, разполагайки с обезпечена с инфраструктура територия, отредена за застрояване, Столичната община ще може да заменя парцели в нея за имоти в компактния град, които предизвикват недоволство, или такива, попадащи под трасетата на важни за града улици.

През годините “заменки” стана термин, оставил горчив вкус в устата на софиянци. За да върнем доверието им в способността на този механизъм да гарантира обществения интерес, ще го заложим като част от нови правила за придобиването на недвижими имоти и данъчното им облагане, когато са отредени за обществени нужди.

Наша основна цел е Столичната община да разполага с пропазарен принцип за компенсация – отчуждаването на голям терен, отреден за обществена сграда (училище и т.н.) или ключов за транспорта булевард срещу по-малък такъв, но позволяващ по-висока плътност на строителство, повече РЗП, със сходна транспортна обезпеченост.

Това ще ни позволи не просто да отчуждаваме имоти, а да сключваме взаимноизгодни сделки със собствениците. Участието на общината в имотния пазар е важно – последните години тя бе в ролята на пасивен наблюдател и неслучайно това са годините, в които отчуждението на имоти за проекти, които не са финансирани от Европейския съюз бе практически несъществуващо.