II.1. Стратегия за преструктуриране на махалите

Необходима е стратегия, способна да адресира и идентифицира всички градоустройствени, административни и законови конфликти в рамките на махалите. В много голяма част от негодните за обитание гета, конкретно за тези в кв. Филиповци, Орландовци и ж.к. Сердика, заселилите се в тях не са собственици на терените, върху които са изградили жилищата си. Има немалко случаи, в които живеещите на дадена земя се смятат за собственици, защото са заплатили за нея, но сделката не е вписана в Имотния регистър, а не липсват и случаи, в които закупената земя не е била собственост на продавача изобщо.

Въпреки конфликтите в собствеността,
кв. Факултета е най-уреденият от махалите

За махалите в кв. Филиповци и Факултета има влезли в сила подробни устройствени планове, урегулиращи територията. Статутът на земята в кв. Факултета и кв. Христо Ботев в голямата си част е уреден в полза на сегашните обитатели, като преобладаващият проблем е с надхвърляне на застроителните параметри в рамките на собствеността и застрояване, неспазващо имотните граници. В кв. Факултета има значителен брой пристройки, застъпващи общински имоти, отредени за улична мрежа.

Ще разработим план за преструктуриране на проблемните територии, като с приоритет ще бъдат имотите, които имат уредена собственост върху земята

и (част от) реализираното застрояване. Искаме жителите на махалите, уредили и способни да докажат собственост върху земята, която обитават, да разполагат с добре разработена пътна карта за преструктуриране на имотите си от плътнозастроени с негодни за обитаване (и частично незаконни) пристройки към многофамилни кооперации, отговарящи на строителните норми. Според публикуван доклад на СНЦ “Инициатива за равни възможности” жилищната площ на глава от населението в ромските обособени квартали е около 10 м2, сравнено с 25 м2 при останалото население.

Насърчаването на съвестните и законни собственици в махалите да строят и отдават под наем апартаменти в собствените си сгради значително ще подобри възможностите на общината да ускорява преструктурирането на урегулираните махали и да повишава качеството на живот в тях, реализирайки уличната мрежа и комуникациите. Увеличаването на жилищния капацитет в урегулираните махали ще позволи и премахването на незаконните такива без да се разкъсват или изселват семейства и да се нагнетява напрежение.

Политиката на насърчаване на ромите да преструктурират и узаконят имотите си ще социализира кварталите и ще позволи да се намали сегрегацията, както и локалната и изнесена престъпност, която съществува сега. Адекватна инфраструктура и годен за обитаване сграден фонд са най-ефективната мярка за повишаване качеството на живот и икономическата активност. За целта ще приложим медиаторска програма за разясняване и насърчаване на инвестиционните процедури, позволяваща на всички жители на махалите да се ползват от общинските градоустройствени услуги. Ще изготвим и типови проекти за многофамилни къщи за всички, които имат готовност да преструктурират постройките си, както и ще осигурим достъп до строителни материали за социално слабите, които имат собствени терени.