II. Нова инфраструктура в кварталите

Голяма част от заложените от десетки години в Общия устройствен план връзки между отделните квартали все още липсват. Това принуждава водачите да обикалят (нерядко през центъра на града), за да достигнат съседен квартал, което генерира значителен паразитен и транзитен трафик, увеличавайки времето за пътуване и вредните емисии във въздуха. Без тези директни междуквартални връзки, схемата на градския транспорт е неефективна и не обслужва реалните транспортни нужди. Затова в План за София сме набелязали най-критичните и неотложни за изграждане пътни отсечки в различните части на града.