I.13. Отключване на потенциала за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)

Софийското поле разполага с ресурс от геотермални извори, както и с множество сгради с плоски покриви подходящи за производство на енергия от слънчевото греене. Ще инвестираме в обследвания на притежаваните от Столичната община сгради и ще работим за повишаване на енергийната им ефективност и прилагането на ВЕИ.

Ще бъдем активни с предложения за осъвременяване на нормативната база, така че

публичните и частните инвестиции във фотоволтаични покривни инсталации да станат рентабилни.

Това ще позволи децентрализация на енергийното производство в града и ще стимулира разработването и прилагането на иновативни модели за съхранение, споделяне и използване на енергията на местно ниво. Искаме София да бъде истински зелен град, който оползотворява ресурсите си, за да намалява неблагоприятните за околната среда ефекти от производството и потреблението на енергия.