I.9. Въвеждане на Стандарт за твърдо битово гориво

Освен забранените за изгаряне отпадъци, дрехи и масла, много наши съграждани продължават да използват дърва и въглища. Причините са разнообразни – липса на средства или достъп до Топлофикация и газопреносна мрежа. Въпреки тези обективни фактори, трябва да си дадем сметка, че изгарянето на твърдо битово гориво в градски условия освобождава много токсични газове и ФПЧ, като така то става основен фактор за опасно мръсния въздух през зимните месеци.

Процесът по извеждане от употреба на дървата и въглищата е бавен, труден и скъп, но наложителен. За да започнем трайно да подобряваме качеството на въздуха трябва първо да се подобри качеството на твърдите горива, които все още се използват.

Затова ще работим последователно за създаването и спазването на стандарт за качеството на твърдите горива.

С промяна в законодателството целим да повишим минималните стандарти, така че да намалим вредните емисии, основно на сяра, пепел и отделените в процеса на горене ФПЧ. Необходимо е да ангажираме целия наличен общински ресурс и съвместно с компетентните държавни органи да подложим пунктовете за продажба на дърва и въглища на постоянен контрол. Фокус в стандарта ще е пълната забрана на продажбата на мокри дърва, защото те горят на по-ниска температура, докато отделят значително повече вредни емисии.